Biomin® IMBO (sinbiotik)

Biomin® IMBO sadrži probiotike, prebiotike, fitogene i fikofitne sastojke (alge) i pomaže u uspostavljanju, održavanju i stabilizaciji korisne mikroflore creva. Otpornost na infekciju kod životinja je poboljšana zahvaljujući kombinovanom uticaju korisnih sastojaka. Biomin® IMBO se umešava direktno u kompletne krmne smeše za prasad, telad, piliće i koke nosilje.

Biomin IMBO sinbiotik

Biomin IMBO sinbiotik

Doziranje: (kg/toni)
Živina:
Starter period (1.-7.) 1.0 – 1.5
Grover period (7.-21.) 0.5 – 1.0
Finišer period (21.-42.) 0.25 – 0.5
Nosilje 0.5 – 1.0
Prasad 1.0 – 2.0
Telad (starter) 1.0 – 2.0

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas