Primena koncentrovane celuloze u predstarteru i starteru za prasad

Dr.G.Stalljohann , S.Patzelt

Cilj

U Centru za poljoprivredu Haus Düsse izveden je ogled u kome je ispitivan uticaj ciljanog uključenja koncentrovane celuloze u ishranu prasadi na sisi. Ispitivan je VITACEL® proizvod firme J. Rettenmaier & Söhne iz Rosenberga, Nemačka.

Materijal i Metode

  • 130 prasadi VITACEL® ogledne grupe, 126 prasadi Kontrolne grupe
  • Od 10. Dana starosti su hranjeni predstarterom uz dodatak 1 % VITACELa®;
  • Težina na odbijanju 27/28 dana: Ø 8,0 kg Kontrolna grupa Ø 8,3 kg ogledna grupa,
  • Nakon odbijanja od 1. do 21. Dana u hranu Starter 1 je uključeno takođe 1 % VITACEL®
  • Starter 2 nije sadržavao VITACEL.

Rezultati

a/b = statistički značajne razlike

Grupe / Kontrola VITACEL®
Težina na rođenju kg 1,52 1,54
Težina na odbijanju kg 8.0 8.3
Težina na kraju ogleda kg 25.62 27.04
Starost na odbijanju dana 28 27
Trajanje ogledne ishrane dana 41 41
Starost na kraju ogleda dana 69 69
Dnevna konzumacija g 667 703
Dnevni prirast g 430b 458a
Konverzija kg 1.57 1.55

Zaključak

Utvrđena je značajna prednost u korist dodatka VITACEL® a. Zahvaljujući dodatku od 1 % VITACEL® u predstarteru i Starteru 1 postignuta su statistički značajna poboljšanja performansi prasadi.

→ veća težina na odbijanju prasadi VITACEL® – Grupe: 8,3 kg vs. 8 kg u kontroli

→ 1,5 kg veća završna težina VITACEL® – Gruppe