Uticaj koncentrata sirovih vlakana (Vitacel®, JRS) na zootehničke parametre u ishrani teladi

Mr Mihajlo Radivojević, Dr. Milan Adamović i Dr. Marina Vukić Vranješ
&
J.Rettenmaier & Söhne, 73494 Rosenberg, Deutschland

Uvod

Cilj ogleda je bio da se ispita uticaj VITACEL® koncentrata sirovih vlakana dodatih u mleko/zamenu za mleko na performance teladi.

Plan ogleda

 • Ogled je izveden na PKB farmi Mladost – Jabučki rit
 • Životinje: 2 grupe od 10 Holstein teladi muškog pola
 • Početna težina Ø 54,05 kg (kontrola) vs. Ø 53,70 kg (Vitacel grupa)
 • Trajanje ogleda: Početak ogleda sa 30 dana starosti, završetak ogleda sa 120 dana starosti
 • Ishrana zamenom za mleko + Vitacel trajala je 50 dana
 • VITACEL® doziranje: 10 g po litri zamene za mleko, 2 puta dnevno
 • Individualno merenje na početku i kraju ogleda

Režim hrane

 • Napajanje iz kantica
 • Kontrolna grupa: mleko bez aditiva
 • Starter sa 18 % proteina i seno lucerke po volji

Šema ishrane

Rezultati

Telesna masa i prirast

Konzumacija koncentrata i konverzija

Zaključak

VITACEL® Ishrana teladi

VITACEL® R 200 C je uticao na:

 • 12,70 kg veću završnu težinu nakon 90 dana
 • 56 g veći dnevni prirast
 • 20 g veću konzumaciju koncentrata
 • Bolju konverziju hrane (1.67 vs. 1.74)
 • Bolje zdravstveno stanje

Raniji razvoj gastrointestinalnog trakta kod teladi pod uticajem Vitacel®-a omogućilo je veći unos i bolje iskorišćenje hrane.